İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları

Bileşim, hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana “önce insan” görüşü ile çalışanlarını mesleki gelişim, kariyer planlama ve sosyal haklar konusunda destekleyerek çalışanların süreçlerde aktif rol alabilmesi için fırsatlar sunar.

En iyiyi hedefleyen, müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi amaç edinen Bileşim, bilgi paylaşımı ve yenilikçi düşünceyi ilke edinen çalışan profili oluşturmak amacındadır.

Bu hedeflerini gerçekleştirmek isterken;

Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personelle yerine getirmeyi,

İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmeyi,

Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak; maddi ve manevi hakların korunmasını gözetmeyi,

Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamayı,

Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması için olanak sağlamayı,

Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamayı,

Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmayı,

Personelin bilgi ve görgüsünü arttırmasına yönelik olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmeyi,

Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilecekleri iletişim kanallarını oluşturmayı,

Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler almayı,

Personeli yaratıcı düşünmeye ve Şirket faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayacak yeni fikirler üretmeye özendirmeyi,

Şirketin kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, boş kadrolara mümkün olduğu ölçüde öncelikle Şirket içinden atama yapmak, çalışanları beceri, kişilik, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmeyi,

Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirecek performans ve kariyer sistemini kurma ve uygulama

konularındaki temel ilkeleri esas almaktadır.